Udskiftning af målere


For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller
stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge
princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.
Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved
stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de
forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat.
Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret
laboratorium.
 


Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning


Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. 

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.